HGP đã cung cấp quạt trần sải cánh lớn cho giai đoạn 2 phát triển cơ sở hạ tầng của trường.

QUY MÔ DỰ ÁN: